Pomiary Elektryczne Kraków | Przeglądy elektryczne Kraków | Pomiary instalacji elektrycznych Kraków

Podstawa prawna przeprowadzania okresowych pomiarów elektrycznych:

1. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póżn. zm.];

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz.U. 2013 poz. 492].

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.];

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348];

Kto wymaga aktualnych protokołów z pomiarów elektrycznych ?

  • Inspekcja Pracy
  • Nadzór Budowlany
  • Ubezpieczyciele nieruchomości